Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement TC Maaseik

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd TENNISVERENIGING MAASEIK  VZW – afgekort TCM (hierna: ‘de vereniging’) is opgericht op 6 april 1973 en is gevestigd te Maaseik met zetel te 3680 Maaseik , Sportlaan 40.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank zijn neergelegd.

Artikel 2 Leden

De vereniging bestaat uit alle toegetreden leden.
Naast actieve leden zijn ook de stichtende en werkende leden en ereleden volwaardig lid van TCM.

Artikel 3 Ereleden – stichtende en werkende leden

Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid hebben verkregen. Zij hebben geen verplichtingen meer t.o.v. de vereniging maar, zij hebben echter wel dezelfde rechten van de leden. De ereleden zijn echter niet speelgerechtigd bij wedstrijden georganiseerd binnen een organisatie van de federatie Tennis Vlaanderen.  Zij zijn hier ook niet verzekerd zoals de gewone leden binnen hun aansluiting bij Tennis Vlaanderen.

Stichtende leden of werkende leden zijn natuurlijke personen die geen jaarlijkse bijdrage betalen, maar die dit in eenmaal voor hun ganse leven betaalden.  Deze mogelijkheid was oorspronkelijk voorzien in de statuten van de vereniging maar deze mogelijkheid, echter met behoud van de rechten van de bestaande stichtende of werkende leden, werd geschrapt.  Deze mensen dienen jaarlijks “lichtgeld” en “bijdragen aan Tennis Vlaanderen” (vervat in één bedrag) te betalen.  Betalen zij die niet, dan hebben ze geen enkel recht om deel te nemen aan activiteiten waarvoor de binnen- of buitenverlichting aangestoken moet worden,  gebruik te maken van de indooraccomodatie of deel te nemen aan activiteiten die georganiseerd worden door Tennis Vlaanderen.  Zij zijn in voorkomend geval even min verzekerd zoals de andere leden dat wel zijn.

Artikel 4 Het lidmaatschap

 1. Bij toetreding als lid vraagt het secretariaat jaarlijks volgende gegevens op: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoon-/GSM-nummer en e-mailadres gezien de ledencommunicatie via e-mail verloopt.. Jeugdleden worden aangemeld door hun wettelijke vertegenwoordiger. (vb een ouder – een voogd).
 2. Het bestuur van TCM bepaalt,  binnen de wettelijke en statutaire regels en binnen de besluiten genomen door de Algemene Vergadering, de ledenbijdrage. Slechts na het verstrekken van de persoonlijke gegevens vermeld in art 4.1 en na de betaling van het lidgeld is men volwaardig lid van TCM.
 3. Het bestuur van TCM zorgt ervoor dat diegene die als lid is toegetreden, ook aangemeld wordt bij de overkoepelende sportfederatie. In dit geval TENNIS VLAANDEREN. (uitgezonderd ereleden)
 4. Alle aangesloten leden (uitgezonderd ereleden, en de stichtende of werkende leden die de jaarlijks verschuldigde bijdragen niet aan de verenging betaalden) genieten dan van de verzekering afgesloten door Tennis Vlaanderen. De verzekering tegen sportletsels is enkel van toepassing voor de actieve leden en geldt zowel op de eigen terreinen als op tennisterreinen van andere verenigingen in het kader van interclubontmoetingen, recreatieve ontmoetingen in verenigingverband of individuele door Tennis Vlaanderen erkende competitiewedstrijden. Ook op de heen- en terugweg naar de tennisvereniging zijn de leden via Tennis Vlaanderen verzekerd.
 5. De tennisterreinen van TCM zijn enkel toegankelijk voor leden van TCM. Voor gastspelers (zie verder) en  bezoekers die komen spelen in competitieverband gelden er uitzonderingen. Verder kan de raad van bestuur toelating geven, aan derden, om de tennisterreinen te gebruiken.

 Artikel 5 Een veilige sportomgeving

Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:

 1. Al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de gebruikelijke verzekeringen. (binnen de verzekering afgesloten door (tennis Vlaanderen);
 2. Te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie.
 3. Sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en dit ook te verwachten van al haar leden (zie verder).
 4. Te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen.
 5. Een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt.

Artikel 6 Rechten en plichten van leden

Alle leden hebben volgende rechten en plichten:

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen. Het bestuur is echter van deze verplichting vrijgesteld voor zover de statuten en dit reglement gepubliceerd zijn op de website van de vereniging.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen, wedstrijden en activiteiten  binnen de wettelijke en statutaire beperkingen  (zoals bijvoorbeeld ouderdomsvereiste – 18 jaar – men moet tijdig de jaarlijkse aansluitingsfiche hebben ingevuld en het lidgeld betaald hebben).
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de algemene ledenvergaderingen.
 4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken, te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. Het bestuur houdt géén rekening met naamloze berichten.
 5. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van hun adreswijziging en de wijzigingen aan mailadres en telefoon en GSM nummers.
 6. Zij hebben de plicht het lidgeld tijdig te betalen.
 7. Zij hebben de plicht de reglementen van de vereniging na te leven, alsook de richtlijnen opgesteld door de federatie Tennis Vlaanderen.
 8. Elk lid is aansprakelijk voor schade aangericht aan een eigendom van de vereniging. Elke vastgestelde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem/hen die de betreffende zaak het laatst heeft/hebben gebruikt, voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Artikel 7 Terreinen en kledij

 1. Reglementaire tenniskledij is verplicht.
 2. Tennisschoenen zijn verplicht bij het betreden van de terreinen, ook voor coaches en eventuele begeleiders, die enkel plaats mogen nemen op de daartoe voorziene bank op de terreinen.
 3. De terreinen worden onderhouden door een materiaalmeester, die instaat voor seizoens- en dagelijks onderhoud. Deze is aangesteld door het bestuur van de vereniging. Het vegen of borstelen van de terreinen (binnen en buiten) is na elk gebruik van de terreinen verplicht.  Deze verplichting rust solidair op alle mensen die op het terrein gespeeld hebben.  Zij moeten hierbij de veeginstructies opvolgen én maken hiervoor enkel gebruik van de veegnetten die ter beschikking zijn op elk terrein.
 4. Het is verboden de terreinen te betreden kort na een vriesperiode of bij hevige regenval. Enkel wanneer de terreinen voldoende zijn opgedroogd en hard zijn en er geen plassen meer zijn, mag er op de terreinen gespeeld worden.
 5. Het sproeien van de terreinen gebeurt automatisch. Manueel bijsproeien bij droge omstandigheden is verplicht.
 6. Er mag niet gehangen worden aan de omheiningen, noch aan de tennisnetten. Evenmin mogen leden voorwerpen aanbrengen aan de omheiningen en netten (noch overigens aan andere eigendommen van de vereniging).
 7. Onsportief gedrag op de terreinen wordt niet geduld. Interclubleiders, wedstrijdleiders, tornooileiders, bestuursleden en trainers hebben het recht om in te grijpen bij onsportief gedrag van leden én bezoekers.
 8. Alle afval deponeert men in de vuilnisbakken op de terreinen. Leeggoed  brengt men terug naar het cafetaria.
 9. Tekortkomingen meldt men zo snel mogelijk aan de materiaalmeester en/of een bestuurslid.

Artikel 8 Reservaties

 1. TCM maakt gebruikt van het reservatiesysteem uitgewerkt door Tennis Vlaanderen. Dit elektronisch reservatiesysteem is te vinden via een link op de website van TCM (www.tennismaaseik.be ) en de mogelijkheden worden uitgebreid toegelicht op de bedoelde website.
 2. Ongeldige reservaties worden meteen geweerd door het elektronisch systeem, dat beheerd wordt door het secretariaat.
 3. Gereserveerde terreinen gaan steeds voor op tennispartijen zonder voorafgaande reservatie.
 4. Men is verplicht te reserveren onder zijn eigen naam.

Artikel 9 Straffen

 1. In het algemeen is strafbaar: elk handelen of nalaten te handelen:
 • in strijd met de wetten, decreten en hun uitvoeringsbesluiten;
 • de regels van de Vlaamse Tennisfederatie;
 • de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging;
 • besluiten van het bestuur van de vereniging voor zover de inhoud daarvan kenbaar gemaakt werd, Dat kan gebeuren door opname in het verenigingblad en of opname op de website van de vereniging;
 • het moedwillig of daarmee gelijkgesteld handelen of niet handelen waardoor de belangen of eigendommen van de vereniging worden geschaad;
 • Opzettelijk kwetsen (opzettelijke slagen en verwondingen of handelingen zonder opzet maar door onvoorzichtigheid die door de rechtspraak daarmee gelijkgesteld zijn) van personen op of naast het veld;
 • Opzettelijk (of daarmee gelijkgesteld) beschadigen of vernielen van materiaal of eigendom van derden;
 • Ontvreemding (diefstal) van materiaal of eigendom van derden;
 • Zedenfeiten of het aanzetten daartoe;
 • Discriminatie;
 • Onder invloed en/of bezit te zijn van drugs en/of andere verdovende middelen;
 • Kennelijk en storend gebruik van alcohol, of van gedrag door alcohol- of druggebruik.
 • Weigeren te betalen van de inschrijfgelden en bijdragen aan een activiteit waarvoor iemand zich ondubbelzinnig inschreef, voor zover deze inschrijfgelden en bijdragen voldoende en ondubbelzinnig bekend waren op het moment van de inschrijving;
 • ieder onsportief of onbehoorlijk gedrag, ieder gedrag dat van die aard is dat ieder redelijk mens dit omschrijft als een slecht voorbeeld voor de jeugd, of zelfs voor de andere leden in het algemeen.

 1. De straffen worden uitgesproken door een tuchtcommissie bestaande uit:
  1. Één lid van de vereniging dat indien mogelijk tevens jurist is ( Herman Franssens)
  2. Één lid van de jeugdcommissie  ( Jos Janssen)
  3. Één lid dat of wel organisator is van activiteiten binnen de vereniging, ofwel de bevoegdheid heeft om wedstrijden te leiden, interclubontmoetingen te leiden of tornooien te leiden, of leden van de technische werkgroep. ( Lutgard Clijmans).

Deze mensen worden aangesteld voor een (verlengbare) termijn van 4 jaren door de algemene vergadering.  De algemene vergadering zal buiten de effectieve leden voor iedere groep één of meerdere vervangers kunnen aanduiden. Indien een lid of een vervanger van een lid van de tuchtcommissie gedurende het werkingsjaarjaar ontslag geeft wordt hij tot de eerstvolgende algemene vergadering vervangen door een eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur dat de vervanger aanduidt onder de leden van de vereniging die een anciënniteit hebben van minstens 5 jaar en indien redelijk mogelijk, behoren tot de groep van het lid dat ontslag indiende.  Op de eerstvolgende Algemene Vergadering vervalt het besluit van de Raad van Bestuur en duidt de Algemene Vergadering zelf een opvolger aan die het mandaat van het ontslagnemend lid van de tuchtcommissie opnieuw opvult.  Dit lid wordt dus samen met de andere leden van de tuchtcommissie opnieuw aangesteld of vervangen.

De secretaris van de vereniging roept in een concreet geval de effectieve leden op om deel uit te maken van de tuchtcommissie.  Indien een effectief lid, om welke reden dan ook belet is, roept hij diens vervanger op.  Indien ook deze niet kan zetelen zal de secretaris de commissie kunnen aanvullen met eender welk lid van de vereniging dat al gedurende acht jaren ononderbroken lid is van de vereniging.  Tegen deze beslissing van de secretaris staan geen rechtsmiddelen binnen de vereniging open. 

Indien de secretaris van de vereniging niet kan optreden in een concrete zaak (omdat hij bv. betrokken partij is) wordt hij door een andere bestuurslid in deze concrete zaak vervangen.  Deze vervanging gebeurt op eenvoudige beslissing van de raad van bestuur en bij eenvoudige meerderheid binnen deze raad. 

De beslissingen van de tuchtcommissie worden genomen met eenvoudige meerderheid.  Echter dienen alle (drie) leden van de commissie bij de behandeling, beraadslaging en uitspraak aanwezig te zijn.  Indien dit om praktische redenen niet mogelijk is, moet gehandeld worden zoals bepaald in al. 11 van dit artikel. 

De commissie is bevoegd om een straf uit te spreken of niet, zelfs naast een straf welke aan een lid wordt gegeven door de tuchtcommissie van de federatie, zelfs voor dezelfde redenen, voor zover de handeling èn kwalijke gevolgen heeft voor de federatie èn voor de vereniging, zodat twee sancties te verantwoorden zijn. Deze sanctie kan eventueel zelfs leiden tot schorsing en eventuele uitsluiting van dit lid als spelend lid of als vertegenwoordiger van de vereniging.

Na een sanctionerende beslissing heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij het bestuur van de vereniging.  Hier dienen minstens de helft plus 1 van de bestuurders bij de behandeling en de uitspraak over dit beroep aanwezig te zijn. Echter mogen geen bestuursleden die ook niet aanwezig waren op de inleidingszitting bij de verdere behandeling van een zaak, of beraadslaging en uitspraak aanwezig te zijn.  Uitzondering wordt gemaakt door de toepassing van al. 11 van dit artikel indien door een afwezigheid van een bestuurder het noodzakelijke quotum van de samenstelling van de raad van bestuur niet meer gehaald wordt.

 1. Niemand mag deelnemen als lid van de tuchtcommissie of als lid van het bestuur van de vereniging wanneer die als beroepsorgaan zetelt:

  • indien hij bloed of aanverwant is met het lid dat tot verantwoording geroepen is voor de commissie, tot en met de 4de graad;
  • indien hij op enige wijze betrokken is bij de feiten als getuige, als slachtoffer of als bloed of aanverwant van een slachtoffer tot en met de 4de graad, of als vaststeller of melder van de feiten of indien hij lid is van eenzelfde interclubgroep of sportteam of mede-dubbelspeler in de wedstrijden van de betrokkene gedurende dewelke of naar aanleiding van de welke de feiten zich hebben voorgedaan
  • Indien hij enig belang heeft in de behandeling of de afhandeling van de zaak 2. Indien de secretaris van de vereniging kennis heeft van feiten die tot het uitspreken van een straf aanleiding kunnen geven roept hij de leden van de tuchtcommissie samen om te bepalen of het betrokken lid opgeroepen zal worden voor de raad om zijn verdediging naar voor te brengen.  De commissie stelt tevens de plaats de dag en het uur vast waar de zaak behandeld zal worden.  Deze beslissing houdt op geen enkele wijze een vaststelling of bevestiging in van wat zich mogelijk heeft voorgedaan, maar houdt enkel in dat indien zich voorgedaan heeft wat gemeld wordt, er redenen kunnen zijn om tuchtrechtelijk op te treden.

 3. De secretaris van de vereniging roept vervolgens het lid op om te verschijnen voor de tuchtcommissie. Deze oproep wordt verzonden per mail op het mailadres dat het lid kenbaar maakte aan de vereniging. Indien er geen mailadres gekend is wordt de oproep schriftelijk en aan huis gedaan van het lid, eveneens op het adres dat het lid aan de vereniging opgaf.  De bevestiging van de secretaris van de vereniging dat hij de oproep in de brievenbus gestopt heeft, of de brief afgegeven heeft aan een bewoner van het adres volstaat als bewijs van de afgifte. De oproep bevat tevens een zeer korte vermelding van de feiten waarvoor het lid zich dient te verantwoorden.  Deze beschrijving heeft als doel een lid met redelijke zekerheid duidelijk te maken wat hem wordt verweten, niets meer en niets minder.  Er moeten minstens 5 dagen vervat zijn tussen deze oproep en de eerste behandeling door de commissie.

 4. Het lid kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman naar keuze, die echter of lid van de vereniging moet zijn, of een advocaat (zonder dat hier de noodzaak is dat deze lid is van de vereniging).
 1. Vertegenwoordiging door een lid (niet advocaat) kan enkel indien hierbij een geschreven volmacht door het opgeroepen lid bestaat.  Indien het lid verzoekt getuigen te horen moet hij dat doen op de inleidingszitting, hij moet aangeven wie volgens hem gehoord moet worden en waarom.  Indien de feiten betwist worden kan de commissie beslissen zelf een onderzoek te doen naar de vermeende feiten, zij kan dit doen met alle middelen.  De commissie kan hetzelfde onderzoek opdragen aan de secretaris van de vereniging. 

 2. In geval het betrokken lid jonger is dan 18 jaren moeten alle oproepen en acties en uitspraken betekend worden aan een ouder of voogd (die vermeld staat als de persoon die de jongere aangeeft als lid van de vereniging).  In dat geval kan naast de bovenvermelde vertegenwoordiging of bijstand de ouder(s) of voogd(den) van de jongere aanwezig zijn.  Ambtshalve zal de jeugdcommissie een lid afvaardigen dat de belangen van de jongere moet verdedigen.  Dit lid moet eveneens bij alle acties (buiten de uitspraak) van de rechtscolleges in een concreet geval betrokken zijn.

 1. De tuchtcommissie of later het bestuur in geval van beroep kunnen de zaak uitstellen voor een verdere behandeling zo dikwijls zij dat voor een redelijke en rechtvaardige behandeling van de zaak nodig achten.  Op de laatste dag van de behandeling stellen zij dag en uur vast waarop zij hun beslissing kenbaar maken.  Er kunnen niet meer dan 10 dagen zijn tussen de laatste behandeling van de zaak en de uitspraak. 

 1. De secretaris (of diens vervanger) is aanwezig bij de vergaderingen van de tuchtcommissie of het bestuur in graad van beroep.  Hij is geen lid van de commissie en neemt in het bestuur geen deel aan de beslissing.  Hij maakt een beknopt verslag op van het gebeuren.  Hij stelt echter de uitspraak niet op.

 1. Indien door welke omstandigheden dan ook een lid van de tuchtcommissie of van het bestuur vervangen moet worden wordt niet de gehele procedure hernomen.  Op een zitting waarop het lid uitgenodigd moet zijn wordt aan het vervangende lid een omstandige uiteenzetting van de gebeurtenissen gedaan.

 1. De uitspraak vermeldt of de beslissing genomen is bij eenparigheid of bij gewone meerderheid.  De beslissing mag echter niet vermelden wie van de leden van de tuchtcommissie of van het bestuur een afwijkende mening heeft, dit om de collegialiteit tussen de leden van de commissie te garanderen. De leden van de commissie zijn gehouden tot geheimhouding over de beraadslaging en de standpunten die een individueel lid van de commissie daar ingenomen heeft.

 1. Indien iemand aangegeven heeft dat hij slachtoffer is van een daad van een lid kan dit slachtoffer gehoord worden door de tuchtcommissie of de raad van bestuur.  Dit vermeende slachtoffer heeft geen andere rechten, aangezien deze tuchtcommissie geen rechtsprekend orgaan is in de zin dat dit bepaalt wie gelijk heeft in een bepaalde relatie,  de uitspraken blijven beperkt tot de tucht binnen de vereniging.  Het stelt enkel vast of de beweerde feiten vallen onder dit regelement en neemt de gepaste maatregelen  ten aanzien van de vereniging, niet meer, niet minder.

 1. Op dezelfde wijze als besproken in artikel 9 al 5 (de oproep) geeft de secretaris kennis van de uitspraak van de tuchtcommissie of de raad van bestuur aan het betrokken lid.  Indien het gaat om een uitspraak van de tuchtcommissie wordt deze uitspraak ook ter kennis gebracht aan de Raad van bestuur.  De kennisgeving van de beslissingen aan het lid dienen te gebeuren binnen de 10 dagen na de uitspraak.  Deze termijn is geen vervaltermijn.

 1. Indien het voor de tuchtcommissie gedaagde lid niet aanwezig kan zijn op een bepaalde vergadering dient dit lid dit per kerende te laten weten aan de secretaris die de commissie of de raad van bestuur hiervan in kennis stelt.  Indien de commissie op basis van redelijkheid beslist in te gaan op de vraag voor uitstel stelt het een nieuwe plaats – datum en uur vast.  Deze worden op dezelfde wijze als de oproep ter kennis gebracht van dit lid.  Indien het bestuur niet op dit verzoek ingaat of indien er geen verzoek voor uitstel is, behandelt de commissie of het bestuur de zaken bij verstek.

 1. In geval van uitspraak door de commissie van bij verstek kan het lid enkel beroep instellen (dus geen verzetprocedure)

 1. In geval van uitspraak bij verstek door de raad van bestuur is er wel een verzet mogelijk.  

 1. De procedure moet binnen een redelijke termijn afgehandeld zijn; wat een redelijke termijn is wordt bepaald door de feiten, de noodzakelijke onderzoeken naar de feiten, de verdediging van de betrokkene, en meer algemeen alle procedureacties die nu eenmaal tijd vergen om een zaak rechtvaardig te kunnen afhandelen.

 1. Iedere uitspraak moet kort maar afdoend duidelijk gemotiveerd zijn. Ze bevat geen individuele standpunten van de leden: ze wordt collegiaal genomen.

 1. Beroep: beroep binnen de 8 dagen na de betekening van de uitspraak van de tuchtcommissie is mogelijk, dit door het betrokken lid.  Geen enkele andere instantie of persoon kan beroep aantekenen.  Het beroep moet om geldig te zijn bezorgd zijn aan de secretaris van de vereniging op diens mailadres dan wel door afgifte aan diens persoon, dat kan gebeuren, eender waar mits ontvangstbewijs, of door een aangetekend schrijven aan het adres van de vereniging (Sportlaan 40). 

 1. Verzet:  verzet is enkel mogelijk tegen een uitspraak in beroep en dat wanneer de betrokkene met voldoende redelijke zekerheid aantoont dat het lid niet op de hoogte was van de behandeling van zijn zaak door de Raad van Bestuur, of dat hij niet aanwezig kon zijn èn dat hij dat laatste geval ook onvoldoende tijd of middelen had om zich te laten vertegenwoordigen.  Voor het indienen van het verzet geldt dezelfde procedure als voor het indienen van een beroep. In een concrete procedure kan maar éénmaal de verzetprocedure ingezet worden, verzet op verzet is dus niet mogelijk.

 1. Sancties: Het rechtsprekend college stelt de sancties vast rekening houdende met alle omstandigheden en in redelijkheid.  Het college heeft de mogelijkheid om te kiezen uit de volgende sancties:

a)   mits akkoord van de betrokkene het opleggen van een werkstraf, waarvan het doel is corrigerend en herstellend te zijn.  Indien de betrokkene zich niet houdt aan de afspraken of deze niet naar redelijkheid uitvoert, herneemt het college haar bevoegdheden en kan het alsnog een andere straf opleggen.

b)   Een berisping. 

c) geldboete die niet lager mag zijn dan 10 euro en niet hoger dan 250 Euro. Het college bepaalt de termijn van de betaling van de boete

d) schorsing die niet korter mag zijn dan één week en niet hoger dan max. 5 jaar. Het rechtsprekend college bepaalt de datum van de ingang van de schorsing. Als een lid echt niet langer binnen de vereniging past kan de raad van bestuur op basis van het jaarlijks toelaten n.a.v. van de jaarlijkse hernieuwing van het lidmaatschap  beslissen dat een lid niet meer toe te laten tot de vereniging. Deze beslissing is niet hetzelfde als een tuchtstraf en is zelfs geen tuchtstraf: het niet meer passen van een iemand in een vereniging is niet noodzakelijk het gevolg van acties die een tuchtstraf als gevolg kunnen hebben.

e) verbod van het bekleden van een bepaalde functie, al dan niet voor een bepaalde termijn, behoudens het bekleden van een functie waarvan de aanstelling voorbehouden is aan de Algemene vergadering.

f) daarbuiten kan het rechtsprekend college een voorstel van schrapping als lid van de vereniging aan de algemene vergadering doen.   Dit voorstel moet door  de algemene vergadering binnen de zes maanden na het besluit genomen worden.

Het rechtsprekend college bepaalt of een straf definitief of voorwaardelijk is.  

Indien zich binnen het jaar door hetzelfde lid een herhaling van laakbare feiten van eenzelfde aard voordoen, kan de tuchtcommissie of in beroep de raad van bestuur de opgelegde straffen verdubbelen.  De straffen met uitstel die uitgesproken zijn gedurende een termijn van 3 jaren voorafgaand aan de uitspraak bij herhaling worden dan effectief en het voordeel van het uistel vervalt dus.  Of een laakbaar feit van eenzelfde aard is dient bepaald te worden door de tuchtcommissie of in beroep de raad van bestuur.     

In geval leden jonger dan 18 jaar zich strafbaar maken kunnen enkel de straffen bepaald onder a – b – d en f opgelegd worden

 

Artikel 11 Accommodatie

 1. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden die zich in de gebouwen van de vereniging bevinden.
 2. De accommodatie is toegankelijk voor leden en niet–leden op dagen en uren die door het bestuur en de uitbaters van het cafetaria (enkel voor het cafetaria) vastgelegd worden. Deze uren kunnen per seizoen wijzigen.
 3. Bij het gebruik van de accommodatie is het reglement van de vereniging, in samenspraak met de uitbaters van het cafetaria, van toepassing voor wat betreft rookbeleid, prijszetting, nachtlawaai en dieren.
 4. Fietsen horen thuis in de fietsenstalling.
 5. op het terras moet men er op toezien de spelers zo weinig mogelijk te hinderen.
 6. Laat geen persoonlijke spullen achter in de kleedkamers of elders op de accommodatie en plaats sporttassen in de voorziene rekken.

Artikel 12 Alcoholgebruik

 1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken.
 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras.
 3. jeugdleiders, trainers en andere begeleiders van de jeugd dienen tijdens de uitoefening van hun functie het alcoholgebruik te beperken of zelfs uit te sluiten.
 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen.
 5. Op basis daarvan kan het schenken van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
 6. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de uitbater van het cafetaria, de dienstdoende leidinggevende of clubbestuurder  uit de kantine verwijderd.  Dit is een gedrag dat tevens tuchtrechtelijk beteugeld kan worden
 7. Er mag niet gerookt worden op de terreinen en binnen de gebouwen van de vereniging. Een uitzondering word gemaakt voor het open terras van de cafetaria-uitbating. 

Artikel 13 Sanitair 

Houd dit sanitair zelf proper uit respect voor de aangestelde voor het onderhoud en voor andere leden.

Artikel 14 Gastspelers

Een gastspeler is iemand die slechts sporadisch komt tennissen op onze vereniging. Hij of zij kan dan ook geen gebruik maken van de voordelen die een volwaardig lid heeft.

Gastspelers mogen niet tennissen na 19u00 tenzij er een baan vrij zou zijn en alle formaliteiten ( betaling en reservatie via uitbaters cafetaria) werden vervuld .

De reservatie en de betaling als gastspeler moet voor de aanvang van de wedstrijd gebeuren bij de uitbaters van de cafetaria.

Een gastspeler dient 8,00 euro te betalen voor een reservatie, ongeacht of hij een enkel- of  dubbelwedstrijd speelt.

De betalingen die werden gedaan als gastspeler zullen, indien men later beslist om lid te worden van onze vereniging, niet in mindering worden gebracht van het te betalen lidgeld.

Artikel 15 Sponsoring

Het bestuur heeft diverse sponsorcontracten met gekoppelde richtlijnen.

Artikel 16 Privacy – GDPR (General Data Protection Regulation)

TCM stelt alles in het werk om GDPR compliant te zijn. De vereniging respecteert de privacy van al haar leden, medewerkers en bezoekers en ziet er op toe dat persoonsgebonden gegevens en beeldmateriaal correct worden behandeld.

Artikel 17 Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. Er moeten minsten 14 dagen liggen tussen de  oproep tot een zodanige vergadering, en de vergadering zelf. 
 2. Ten minste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement  gepubliceerd worden op de website van de vereniging. 
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. Om alle discussie te vermijden wordt hier dus bepaald dat in tegenstelling tot de statutenwijziging geen aanwezigheidsquorum gesteld wordt. 

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de vereniging de dato 24 mei 2019.

Namens het bestuur van de vereniging:

de voorzitter:  Raedschelders Die

Statuten TC Maaseik

De statuten betreffende oprichting van de VZW (publicatie staatsblad) en de wijzigingen in de statuten zijn ten alle tijden op te vragen bij de club.